Loka Kanarp 2

Loka Kanarp

Books

Ninas syskonbok

Nina’s Sibling Book

Emi Gunér, Loka Kanarp

2021, 144 pp

Text books (6–9 years)

Nina i ettan

Nina in Year One

Emi Gunér, Loka Kanarp

155×210 mm, 2020, 136 pp

Text books (6–9 years)

Ninas sommarlov

Nina’s Summer Vacation

Emi Gunér, Loka Kanarp

155×210 mm, 2018, 135 pp

Text books (6–9 years)

Nina & Jim Hemlisar och kompisar

Nina & Jim Secrets and Friends

Emi Gunér, Loka Kanarp

155×210 mm, 2017, 132 pp

Text books (6–9 years)

Nina börjar skolan

Nina Starts School

Emi Gunér, Loka Kanarp

155×210 mm, 2016, 123 pp

Text books (6–9 years)

Nina och snöleoparden

Nina and the Snow Leopard

Emi Gunér, Loka Kanarp

155×210 mm, 2015, 140 pp

Text books (6–9 years)